Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đổi mới cơ chế hoạt động

0
268

Vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu sau:

Mục tiêu chung

Phát triển Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) theo mô hình của trường đại học hiện đại trên thế giới với hệ thống tổ chức, quản lý hiệu quả cao và năng lực tài chính vững mạnh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, sinh học và môi trường; bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập tại Trường.

Mục tiêu cụ thể

Nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm người học sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn khu vực; trong đó chất lượng đầu ra của sinh viên tốt nghiệp các ngành cơ khí, công nghệ thông tin, công nghệ hóa dầu, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường đạt chuẩn ASEAN, tiến tới chuẩn quốc tế.
Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, viên chức của Trường; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận chương trình của các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Phát huy các nguồn lực từ xã hội, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và theo xu hướng phát triển của thế giới.

Xây dựng và áp dụng phương thức quản lý tiên tiến nhằm khai thác hiệu quả và phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh của Trường; chú trọng việc cải thiện và nâng cao đời sống, thu nhập của cán bộ, viên chức và người lao động của Trường.

Thực hiện chính sách học bổng, khuyến khích học tập và các chính sách hỗ trợ sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi để các sinh viên thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập tại Trường.

Trường được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nội dung sau đây:
 
 Về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Quyết định mở các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, phù hợp với định hướng phát triển của Trường, đáp ứng nhu cầu xã hội. Ưu tiên mở các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

Tiếp tục phát triển và hoàn thiện các chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên; bảo đảm chuẩn kiến thức và kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp.

Quyết định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo quy định, đáp ứng yêu cầu xã hội và bảo đảm công khai, minh bạch.

Quyết định chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy; ngôn ngữ giảng dạy; phương pháp thi; kiểm tra đánh giá kết quả học tập; giáo trình, học liệu và quản lý đào tạo; in, cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chuẩn đầu ra mà Trường đã cam kết.

Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định; từng bước được các tổ chức kiểm định quốc tế công nhận.

Quyết định hoạt động nghiên cứu khoa học; khuyến khích việc ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học gắn với thị trường và nhu cầu xã hội đối với các lĩnh vực mà Trường có thế mạnh; quyết định tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, tổ chức hội thảo với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; chủ động tìm kiếm và nhận tài trợ, viện trợ cho các dự án hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế.

Quyết định liên kết đào tạo với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong nước; liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài là các trường đại học, các tổ chức đào tạo có uy tín trong khu vực, trên thế giới; thông tin về các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học.

Thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bao gồm cả dịch vụ do Nhà nước đặt hàng.

Nguồn:http://infonet.vn/truong-dai-hoc-cong-nghiep-tphcm-doi-moi-co-che-hoat-dong-post227380.info